Nyhet NOLAN N-COM B902 R Expandera

NOLAN N-COM B902 R

2 999,00 kr

NOLAN N-COM B902 R (för en hjälm). Passar följande hjälmar; N100-5/PLUS, N90-3, N87/PLUS, N70-2 GT/X, N40-5 GT/-5, N104/EVO/ABSOLUTE, N44/EVO, N40/FULL.

Läs mer

Lagerstatus Finns i lager

NOLAN N-COM B902 R (för en hjälm), räckvidd ca 700 meter i öppen terräng.

Passar följande hjälmar; N100-5/PLUS, N90-3, N87/PLUS, N70-2 GT/X, N40-5 GT/-5, N104/EVO/ABSOLUTE, N44/EVO, N40/FULL.
Se även http://www.n-com.it/en/n-com-b902-r

Håll kontakten med dina medresenärer: B902 R har många finesser. A2DP musik och telefonsamtal, A2DP står för "Advanced Audio Distribution Profile". Denna Blåtandprofil innehåller alla funktioner som behövs för att kunna överföra stereoljud. Används vid överföring av t.ex. musik från en mobiltelefon till ett headset.
FM-radio med RDS.

Nolan N-Com B902 R Bluetooth kommunikationssystem Single Set

För alla motorcyklister som värdesätter hög prestanda och en delad körupplevelse erbjuder N-Com B902 X Series den bästa ljudkvaliteten och en optimal installation i hjälmen. Funktionen Audio Multitasking tillåter samtidig mottagning från olika ljudkällor som är anslutna till N-Com. Auto ON/OFF, flerspråkiga talade meddelanden och Smart Conference-funktioner gör N-Com B902 X Series till ett mångsidigt och kraftfullt intercom-system, perfekt för dig som reser långa sträckor. B902, ett system som till fullo tillfredsställs motorcyklistens passioner. Filmen vi hänvisar till är förvisso föregångaren till detta intercom men principen är densamma.

    Funktionen Förar-/passagerarintercom via Bluetooth
    Intercom-funktion från motorcykel till motorcykel via Bluetooth upp till 700 meter (i öppen terräng, utan hinder)
    Smart Conference (gruppintercom) Samtidiga gruppsamtal mellan 4 N-Com "900" Seriesystem
    Universal Conference (Intercom Link) Samtidiga gruppanrop mellan 4 N-Com "900"-seriesystem och ett system som är anslutet i "Universal Intercom"-läge
    VOX: Aktivering och avaktivering av intercom-funktionen i intercomen
    Via Bluetooth med Bluetooth Nolangroup kommunikationssystem (utom Bluetooth Kit och Bluetooth Kit2, som inte är kompatibla)
    Kompatibel med kommunikationssystem från andra tillverkare
    Telefonsamtal via Bluetooth: Acceptera och avsluta ett telefonsamtal, svara med röst, röststyrning, återuppringning, växla intercom / telefon automatisk hantering
    Automatisk intercom och ljudkälla avbrott under ett telefonsamtal. Automatisk återanslutning i slutet av telefonsamtalet
    Telefonkonferensfunktion: telefonkonferens mellan förare, passagerare och uppringare
    Anslut upp till två mobiltelefoner
    Möjlighet att spara 3 kortnummer med kommandot för kortnummersamtalet
    Smart Navi System: smart navigationsenhet av smartphone
    iPhone™ och Android™ Kompatibel
    Bluetooth-anslutningar med A2DP MP3-spelare: spela upp, pausa, stoppa, hoppa till nästa eller förgående låt direkt från hjälmen (AVRCP-profil = Audio Video Remote Control Profile)
    Dela musik via Bluetooth med en andra hjälm(Music Sharing)
    Anslutning via Bluetooth med kompatibla navigationsenheter : vägbeskrivning, MP3-musik, telefonsamtal (på lämpliga modeller)
    FM-radio inbyggt: sök efter radiostationer, 6 förinställningar
    RDS-funktion: automatisk sökning av den starkare radiosignalen
    Automatisk ljud av vid inkommande samtal
    Samtidig ljudmottagning från olika ljudkällor som är anslutna till N-Com
    Kompatibilitet med Android-enheter. På iOS-enheter är användningen av funktionen Audio Multitasking begränsad
    Anslutning via Bluetooth till ljudsystemen i Ducati, BMW,KTM, Honda Goldwing, Harley Davidson
    Möjlighet att lyssna på alla ljudsignaler som kommer från motorcykeln i hjälmen
    Möjlighet att justera volymen på alla ljudsignaler som kommer från motorcykeln genom att använda styranordningen som är monterad på styret (på motsvarande modeller)
    Hantering från PC via mini USB-kabel (ingår). Kompatibel med Windows, Mac
    N-Com Easyset program kan laddas ner i supportområdet. Ställa in ljudparametrarna, uppdatera firmware, förinställning av FM-radiostationerna, spara telefonnumren för snabb uppringning
    Hantering av N-Com-systemet av Android, iPhone, iPad smartphones tack vare den nya N-Com Easyset app
    Intercom Easy Pairing: N-Com-systemen är länkade via den QR-kod som genereras på användarens egen smartphone. Denna funktion är endast tillgänglig mellan B902-system
    Kompatibilitet via Bluetooth med fjärrkontrollen med fjärråtkomst SENA RC4
    Styrning av N-Com-systemet via fjärrkontrollen enheten monterad på styret av motorcykeln

Specifikationer:

Kompatibilitet:

    N100-5/PLUS, N90-3, N87/PLUS, N70-2 GT/X, N40-5 GT/-5
    N104/EVO/ABSOLUTE, N44/EVO, N40/FULL

Intyg/ Godkännanden:

    Certifikat: Bluetooth 4.1, klass 1
    Godkännanden: FCC, IC, CE, C-tick
    Bluetooth-profiler: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
    Rundstrålande Bluetooth-antenn, optimerad och patenterad för att placeras i den bakre nedre delen av hjälmen

Ljudfunktioner:

    Full duplex intercom (HD-kvalitet)
    Hög kvalitet Hi-Fi Stereo ljudkvalitet
    Brusreducerande mikrofon
    VOICE PROMPT: Flerspråkiga röstmeddelanden av systemet
    DSP: dynamisk brusreducering under anslutning med intercomen
    Auto ON / OFF: automatisk på- och frånkoppling av systemet genom accelerometer

AUX-ingång:

    Aux ingång för anslutning via kabel till Mp3-spelare (kabel säljs separat)
    Mini USB-anslutningskabel för administration på PC som ingår i leverans

Installation:

    Perfekt integrerad i hjälmen
    Enkel och snabb installation
    Kontrollknappar inbyggda i hjälmen: Ergonomisk design, enkel drift även med motordrivna handskar, 4 kontrollknappar
    Kan ändras från en Nolan N-Com hjälm till en annan
    Vikt B902: 107 gram

Batteri och laddare:

    Uppladdningsbart, utbytbart litiumbatteri
    Snabbladdning: gör att systemet kan laddas snabbt. Funktionen finns tillgänglig med hjälp av den medföljande USB-laddaren och USB-kabeln
    BATTERIBESPARING: automatisk avstängning av N-Com-förstärkaren när det inte finns några aktiva ljudkällor
    Låg batterinivå med akustisk och optisk signal
    Längd: 15 timmar
    Laddare: 100/240V - 50/60 Hz

Innehållet:

    1x Nolan N-Com B902 R Bluetooth kommunikationssystem Single Set


ENGELSK VERSION

Nolan N-Com B902 R Bluetooth Communication System Single Set

For all motorcyclists who value high performance and a shared riding experience, the N-Com B902 X Series offers the best audio quality and an optimal installation in the helmet. The Audio Multitasking function allows simultaneous reception from different audio sources connected to N-Com. The Auto ON/OFF, multilingual spoken messages and Smart Conference functions make the N-Com B902 X Series a versatile and powerful intercom system, ideal for those who travel long distances. B902, a system that fully satisfies the motorcyclist's passions.

Features:

    Driver/passenger intercom function via Bluetooth
    Intercom function from motorcycle to motorcycle via Bluetooth up to 700 meters (in open terrain, without obstacles) One-to-one conversations. Function "Motorbike-to-motorbike call
    Smart Conference (group intercom) Simultaneous group calls between 4 N-Com "900" Series systems
    Universal Conference (Intercom Link) Simultaneous group calls between 4 N-Com "900" series systems and a system connected in "Universal Intercom" mode
    VOX: Activation and deactivation of the intercom function of the intercom
    Via Bluetooth with Bluetooth Nolangroup communication systems (except Bluetooth Kit and Bluetooth Kit2, which are not compatible)
    Compatible with communication systems from other manufacturers
    Phone calls via Bluetooth: Accept and end a phone call, answer by voice, voice control, redial, switch intercom/phone automatic management
    Automatic intercom and audio source interruption during a phone call. Automatic reconnection at the end of the phone call
    Conference call function: conference call between driver, passenger and caller
    Connect up to two cell phones
    Saving of 3 speed dial numbers with the command of the speed dial call
    Smart Navi System: the smart navigation device of the smartphone
    iPhone™ and Android™ Compatible
    Bluetooth connections with A2DP MP3 player: play, pause, stop, skip directly from the helmet (AVRCP profile = Audio Video Remote Control Profile)
    Sharing music via Bluetooth with a second helmet(Music Sharing)
    Connection via Bluetooth with compatible navigation devices : directions, MP3 music, phone calls (on appropriate models)
    FM radio built-in: search for radio stations, 6 presets
    RDS function: automatic search of the stronger radio signal
    Automatic mute on incoming calls
    Simultaneous audio reception from different audio sources connected to N-Com
    Compatibility with Android devices. On iOS devices the use of the Audio Multitasking feature is limited
    Connection via Bluetooth to the audio systems of Ducati, BMW,KTM, Honda Goldwing, Harley Davidson
    Possibility of listening to all audio signals coming from the motorcycle in the helmet
    Possibility of adjusting the volume of all audio signals coming from the motorcycle by operating the control device mounted on the handlebars (on corresponding models)
    Management from PC via mini USB cable (included). Compatible with Windows, Mac
    N-Com Easyset program can be downloaded in the support area. Setting the audio parameters, updating the firmware, presetting the FM radio stations, saving the phone numbers for quick dialing
    Management of the N-Com system of Android, iPhone, iPad smartphones thanks to the new N-Com Easyset app
    Intercom Easy Pairing: the N-Com systems are linked via the QR code generated on the user's own smartphone. This function is only available between B902 systems
    Compatibility via Bluetooth with the remote control with remote access SENA RC4
    Control of the N-Com system via the remote control device mounted on the handlebars of the motorcycle

Specifications:

Compatibility:

    N100-5/PLUS, N90-3, N87/PLUS, N70-2 GT/X, N40-5 GT/-5
    N104/EVO/ABSOLUTE, N44/EVO, N40/FULL

Certificates/ Approvals:

    Certificates: Bluetooth 4.1, Class 1
    Approvals: FCC, IC, CE, C-tick
    Bluetooth profiles: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
    Omnidirectional Bluetooth antenna, optimized and patented to be positioned in the rear lower part of the helmet

Audio functions:

    Full duplex intercom (HD quality)
    High quality Hi-Fi Stereo sound quality
    Noise-reducing microphone
    VOICE PROMPT: Multilingual voice announcements of the system
    DSP: dynamic noise reduction during connection with the intercom
    Auto ON / OFF: automatic switching on and off of the system by accelerometer

AUX input:

    Aux input for connection via cable to Mp3 players (cable sold separately)
    Mini USB connection cable for administration on PC included in delivery

Installation:

    Perfectly integrated into the helmet
    Easy and fast installation
    Control buttons built into the helmet: Ergonomic design, easy operation even with motorized gloves, 4 control buttons
    Can be changed from one Nolan N-Com helmet to another
    Weight B902: 107 grams

Battery and charger:

    Rechargeable, replaceable lithium battery
    Fast Charge: allows the system to be charged quickly. The function is available using the supplied USB charger and USB cable
    BATTERY SAVING: automatic shutdown of the N-Com amplifier when there are no active audio sources
    Low battery level with acoustic and optical signal
    Duration: 15 hours
    Charger: 100/240V - 50/60 Hz

Contents:

    1x Nolan N-Com B902 R Bluetooth Communication System Single Set

Sökord: B 901 R, B-901-R, B901-R, B901R, B-901R, B-901 R, B 901R

Jag förstår

Vi använder Cookies för att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Läs mer